Investor relations
 
investor relations

Aktien

Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. 

De utgivna aktierna i TopRight är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Inga fysiska aktiebrev förekommer således. 

Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, med adress Box 191, 101 23, Stockholm. 

Skärmavbild 2018-11-13 kl. 15.28.49.png

Länken godkänd av Borsdata.se.
Kompletta analystjänster på nätet

Handel i aktien

Aktien släpptes för handel på NGM Nordic MTF fredagen den 15 december 2017. 

Handelsinformation
ISIN-kod: SE0010297507
Kortnamn: TOPR MTF

NGM Nordic MTF
Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en MTF utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. På Nordic MTF gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Takeoverregler för vissa handelsplattformar".

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se.

På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de listade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

Aktiekapital

TopRights bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 500 000 och högst 2 000 000 kr, samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 000 st och högst 40 000 000 st. 

Aktiekapital efter nyemissionen är 610.195,85 SEK och antal aktier 12 203 917

Ägare

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag.

Största aktieägarna per 31/12-2017:

 

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. 

Allmän bolagsinformation

TopRight Nordic Aktiebolag (publ), med organisationsnummer 556898-6482, registrerades vid Bolagsverket den 9 juli 2012 under firma StartVision 2634 AB. Nuvarande firma registrerades den 17 september 2012. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är publikt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagsslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Stockholms kommuns kommun, Stockholms läns län. 

Huvudkontorets adress

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm 

Nyemission 2017


Nyemission 2017
Med stöd av bemyndigande, lämnat vid extra bolagsstämma i TopRight Nordic Aktiebolag (publ) den 16 juni 2017, beslutade styrelsen den 6 juli 2017 att genomföra en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare. Teckningsperioden pågick från och med den 28 augusti 2017 till och med den 21 september 2017. 

Vid nyemissionen fick TopRight Nordic 872 nya aktieägare. Bolaget tillförs 17,5 miljoner kronor efter emissionskostnader vilka uppgick till 0,5 Mkr vilket var lägre än budgeterade 1,2 Mkr. Med emissionen säkrad tas nu de sista stegen mot att notera bolaget på Nordic Growth Markets MTF-lista, med handelsstart den 15 december 2017.