Investor relations
 
investor relations

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning allmänt

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som Bolagets styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma. Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. 

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. 

Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller ersättningsfrågor. 

Policies

Arbetsmiljöpolicy
Syftet med TopRights arbetsmiljöpolicy är att skapa förutsättningar för en arbetsplats där alla medarbetare upplever en utvecklande, motiverande och trygg arbetsplats. Arbetsmiljön skall därför alltid ses som en strategiskt viktigt fråga för TopRight.

TopRight skall alltid följa och uppfylla de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på arbetsmiljön.

TopRight strävar alltid efter ett högt engagemang och en hög trivsel hos våra medarbetare. För att kunna uppnå detta arbetar vi med att förebygga sjukfrånvaro och främja hälsa.  Målet är att samtliga anställda i företaget skall må bra, känna sig motiverade och utvecklas i företaget.


Mångfald- och jämställdhetspolicy
Syftet med TopRights mångfald- och jämställdhetspolicy är att skapa en arbetsplats som främjar innovation.

Målet med denna policy är att TopRight ska vara en innovativ och attraktiv arbetsgivare där mångfald och jämställdhet är en del av den affärsmässiga framgången.

Styrelse

fredrik-skarke_1500.jpg

Fredrik Skarke
Styrelseordförande, Stockholm.
Född 1972. Befattning Styrelseordförande TopRight Nordic sedan 2014. Andra uppdrag Ägare FAAV Invest AB som i sin tur är ägare till företag som Resolvia AB, Tradewell Group AB och Taptum AB. Taptum AB äger i sin tur både BIG Travel AB och Resecity med dotterbolag. Utbildning och erfarenhet Handelshögskolan i Göteborg. Grundat och utvecklat flertalet verksamheter som ägare och entreprenör.


stig-sjöblom_1500.jpg

Stig Sjöblom
Ledamot, Dijon, Frankrike. Född 1953. Befattning Styrelseledamot TopRight Nordic sedan 2014. Andra uppdrag CEO/Koncernchef i Taptum AB sedan maj 2017, moderbolag till bl a BIG Travel- koncernen och Resecitygruppen. Var 2015–2017 verksam som konsult i koncernen (strategisk utveckling). Utbildning och erfarenhet Jur. kand. (1978) Stockholms Universitet. Tingsmeriterad vid Solna tingsrätt, arbetat som advokat med fokus på svensk och internationell affärsjuridik. Konsult och styrelseledamot inom strategisk affärsutveckling av ett flertal företag.


daniel-moström_2_2500.jpg

Daniel Moström
Ledamot, Ludvika. Född 1971. Befattning Styrelseledamot TopRight Nordic sedan 2017. Andra uppdrag Engagerad som seniorkonsult inom inköpsområdet hos EFFSO, vilket medför daglig kontakt med många stora organisationer och företag på ledningsnivå. Utbildning och erfarenhet Civ. Ek. (1998) Linköpings Universitet. Daniel har erfarenhet från både internationell miljö och kunskapsintensiv produktutveckling samt ett påtagligt intresse för- och kontaktnät inom finansmarknaden.


Lars Celsing.png

Lars Celsing

Ledamot, Lidingö. Född 1961. Befattning Styrelseledamot sedan 2018. Övriga uppdrag COO Stavdal AB. Lång erfarenhet av att leda och utveckla säljorganisationer och operativ verksamhet. Tidigare erfarenheter regionchef Cramo AB, Affärschef Nobina AB, VD för HR-management bolag. Utbildning Ekonom, utbildningar inom företagsledning. Ägande i TopRight 10000 aktier via bolag.

 

Revisor

Martin Degermark
Bolagets revisor är MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Martin Dagermark som huvudansvarig revisor. Dagermark är auktoriserad revisor och medlem i FAR. 

Adress till MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Box 1317
111 83 Stockholm
Telefon 08-402 90 00

Ledning

 
anders-myrback_1000.jpg

Anders Myrbäck, VD
Född
1966
Befattning Verkställande direktör i TopRight Nordic sedan 2017.
Andra uppdrag I styrelsen för Yimyame Consulting AB.
Utbildning Kurser IHM och IFL. Anders har mångårig erfarenhet av att leda utvecklings- försäljnings- och förändringsarbete. Har bland annat suttit i ledningen för SOS Alarm och G4S. En stark profil inom säkerhetsområdet och en mycket erfaren ledare.