Justering av teckningstid för företrädesemission

Information gällande företrädesemission i TopRight Nordic AB (publ). Teckningsperioden är justerad och förlängd till 14 dagar.

  • Avstämningsdagen är 3 maj

  • Handel med teckningsrätt sker 7- 17 maj

  • Teckningsperioden är 7-21 maj

Den som på avstämningsdagen den 3 maj 2019 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för TopRight Nordic AB (”TopRight”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i TopRight med ISIN SE0010297507.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 3 maj 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i företrädes-emissionen, är den 30 april 2019. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till deltagande i företrädes-emissionen är den 2 maj 2019.

Handel med BTA beräknas ske på NGM under perioden från och med den 7 maj 2019 fram till dess att företrädes-emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Teckningsresultatet kommer att offentliggöras omkring den 24 maj 2019 genom ett pressmeddelande från TopRight.

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com