Kallelse till årsstämma i TopRight Nordic AB (publ)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ), org.nr 556898–6482, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 17.00 i Berzelii Park, Karlavägen 100, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 4 maj 2018.

Anmälan om deltagande kan göras per telefon 08-530 300 50 eller via e-post info@toprightnordic.com.

Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till TopRight Nordic AB (publ), Årsstämma, Taptogatan 6, 115 26 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd torsdagen den 3 maj 2018 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 3 maj 2018. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, toprightnordic.com.

Förslag till dagordning

1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Val av en eller två justeringsmän.

4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.    Godkännande av dagordning.

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.    Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor.

10.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Ägare representerande ca 38,5 procent av aktierna i bolaget föreslår att Lars Celsing ska erhålla ett arvode om 75 000 kr (förutsatt att han väljs till ny styrelseledamot enligt punkt 9 på dagordningen). Vidare föreslås att övriga styrelseledamöter inte ska erhålla något arvode och att revisor ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor

Ägare representerande ca 38,5 procent av aktierna i bolaget föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Fredrik Skarke, Mats Karlsson, Daniel Moström och Stig Sjöblom samt av styrelsesuppleanten Andreas Hall. Som ny styrelseledamot föreslås Lars Celsing.

Vidare föreslås omval av bolagets nuvarande revisor, MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med Martin Dagermark som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 12203917 aktier med en röst vardera, motsvarande sammanlagt 12203917 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@toprightnordic.com.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Taptogatan 6 i Stockholm) samt på bolagets webbplats (toprightnordic.com) senast från och med onsdagen den 18 april 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

__________________

Stockholm i april 2018

 
 
Anders Myrbäck