Kallelse till extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ)

Styrelsen föreslår utdelning i form av aktier i Watch it Live


Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ), org.nr 556898–6482, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 september 2018 klockan 17.00 i Berzelii Park, Karlavägen 100, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 15 september 2018. Notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 14 september 2018;

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 18 september 2018.

Anmälan om deltagande kan göras per telefon 08-530 300 50, via e-post info@toprightnordic.com eller på bolagets webbplats (toprightnordic.com).

Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till TopRight Nordic AB (publ), Extra bolagsstämma, Taptogatan 6, 115 26 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd på avstämningsdagen lördagen den 15 september 2018 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Notera att då avstämningsdagen är en lördag måste omregistreringen i praktiken vara verkställd redan fredagen den 14 september 2018.  Aktieägare som önskar rösträttsregistrera sina aktier bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.toprightnordic.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om vinstutdelning i from av aktier i Watch it Live AB (publ)
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 6 – Beslut om utdelning i form av aktier i Watch it Live AB (publ)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om vinstutdelning enligt nedan. Vinstutdelningen ska ske genom så kallad sakutdelning och verkställas genom att högst 817 857 aktier i Watch it Live AB (publ), org.nr 556449–8185 (”Watch it Live”) delas ut till aktieägarna. Utdelning sker med en (1) Watch it Live-aktie per femton (15) innehavda aktier i bolaget. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det totala antalet Watch it Live-aktier som delas ut till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till nedåt till ett helt antal Watch it Live-aktier. Aktieägare som har innehav som inte är jämnt delbara med 15 erhåller inget regleringsbelopp för de överskjutande aktierna. Bolagets totala innehav i Watch it Live uppgår till 1 050 280 aktier (motsvarande ca 16 procent av det totala antalet utestående aktier i Watch it Live), och styrelsens förslag innebär således att cirka 78 procent av innehavet i Watch it Live delas ut till bolagets aktieägare.  Watch it Live har en uttalad ambition att genomföra en kapitalanskaffningsprocess och därefter notera sin aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 26 september 2018, dock föreslås styrelsen bemyndigas att kunna senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för utdelningens praktiska genomförande. De utdelade aktierna beräknas finnas tillgängliga på VP-konton cirka tre vardagar efter avstämningsdagen, dvs. måndagen den 1 oktober 2018.

Aktierna i Watch it Live beräknas ha ett värde om 10,72 kronor per aktie. Värdet på de utdelade aktierna i Watch it Live uppgår därmed till sammanlagt cirka 8 767 427 kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i bolaget om cirka 0,71 kronor per aktie.

Styrelsens motiv till den föreslagna utdelningen är följande. TopRight erhöll tidigt möjlighet av Taptum Finance att förvärva aktier i Watch it Live inför en planerad spridning av ägandet. När planerna kring hur ägandet skulle spridas konkretiserades innefattade dessa en notering av Watch it Lives aktier på marknadsplats. Med tanke på att TopRights ägarandel i Watch it Live uppgår till 16 procent av det totala antalet aktier, bedömer styrelsen det som fördelaktigt för bolaget att reducera sitt ägande och att dessutom ge dess aktieägare en möjlighet att genom utdelning av Watch it Live-aktier bli delaktiga i investeringsmöjligheten.

Enligt den senaste fastställda balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2017 fanns 13 956 344 kr i disponibelt belopp enligt 17 kapitlet 3 § första stycket ABL. Bolaget har inte fattat beslut om värdeöverföring efter det att nämnda balans- och resultaträkning fastställdes. Disponibelt belopp enligt 17 kapitlet 3 § första stycket ABL uppgår efter föreslagen utdelning till 5 188 917 kr.

Utdelningen av Watch it Live-aktierna bedöms inte vara undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de s.k. Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att värdet av de erhållna Watch it Live-aktierna ska tas upp till beskattning. 

Ett motiverat yttrande från styrelsen enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen samt kompletterande information enligt 18 kapitlet 6 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.toprightnordic.com.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 12 267 861 aktier med en röst vardera, motsvarande sammanlagt 12 267 861 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till
info@toprightnordic.com.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Taptogatan 6 i Stockholm) samt på bolagets webbplats (toprightnordic.com) senast från och med fredagen den 7 september 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.
 

För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com


Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018, kl. 07.00 CET.


TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

Dokument