Kallelse till ordinarie bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB, org.nr. 556898–6482 (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Taptogatan 6, bv, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear förda aktieboken på dagen för stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 25 april. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan
Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 25 april 2019, under adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm eller via e-post till anders.myrback@toprightnordic.com. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två justeringsmän

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5) Godkännande av dagordning

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7) Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen  

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm i april 2019
TopRight Nordic AB
Styrelsen

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019, kl. 18.00 CET.