Kommuniké från extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ) med beslut om utdelning av aktier i Watch it Live AB (publ)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 21 september 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som togs vid stämman.


Beslut om vinstutdelning i form av aktier i Watch it Live

Stämman beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag. Vinstutdelningen ska ske genom så kallad sakutdelning och verkställas genom att högst 817 857 aktier i Watch it Live AB (publ), org.nr 556449–8185 (”Watch it Live”) delas ut till aktieägarna. Aktierna i Watch it Live beräknas ha ett värde om 10,72 kronor per aktie. Värdet på de utdelade aktierna i Watch it Live uppgår därmed till sammanlagt cirka 8 767 427 kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i bolaget om cirka 0,71 kronor.

Utdelning sker med en (1) Watch it Live-aktie per femton (15) innehavda aktier i bolaget. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det totala antalet Watch it Live-aktier som delas ut till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till nedåt till ett helt antal Watch it Live-aktier. Aktieägare som har innehav som inte är jämnt delbara med 15 erhåller inget regleringsbelopp för de överskjutande aktierna. Bolagets totala innehav i Watch it Live uppgår till 1 050 280 aktier (motsvarande ca 16 procent av det totala antalet utestående aktier i Watch it Live), och beslutet innebär således att cirka 78 procent av innehavet i Watch it Live delas ut till bolagets aktieägare. 

Avstämningsdag för utdelningen är onsdagen den 26 september 2018. Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för utdelningens praktiska genomförande. Om styrelsen utnyttjar bolagsstämmans bemyndigande kommer detta att offentliggöras genom ett särskilt pressmeddelande. De utdelade aktierna beräknas finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton cirka tre vardagar efter avstämningsdagen, preliminärt måndagen den 1 oktober 2018.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga här
 

För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.