Kommuniké från extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 15 april 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som togs vid stämman. Beslut riktad emission och en företrädesemission 1:10 samt bemyndigande.

Stämman beslutade om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier av högst 5 255 391 aktier. Att tecknas genom kvittning och eller kontant vederlag. Av beslutet skall 4 035 000 aktier riktas till en begränsad skara aktietecknare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt 1 220 391 aktier riktas till befintliga aktieägare. Det innebär 1 ny aktie per 10 gamla till befintliga aktieägare. Teckningstiden för den riktade emissionen inleds den 15 april och avslutas den 19 april.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 3 maj 2018 är registrerade som aktieägare i bolaget. Teckningstiden för företrädesemisson är 6 maj till 17 maj.

Stämman beslutade vidare om bemyndigande för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. Alla beslut fattades enhälligt varvid kvalificerad majoritet erhölls.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga här.

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com