Kommuniké från TopRight Nordics årsstämma 2019

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll årsstämma den 9 maj 2019 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 75 000 kronor till Lars Celsing och med 0 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning. 

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Fredrik Skarke, Lars Celsing, Daniel Moström och Stig Sjöblom samt om nyval av Andreas Hall som ledamöter, därtill Johan Lundholm som nyvald suppleant. Fredrik Skarke omvaldes även som styrelseordförande. 

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor nyvälja CROWE OSBORNE AB med auktoriserade revisorn Christer Eriksson som huvudansvarig revisor. 

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com