Kommuniké från TopRight Nordics årsstämma 2018

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll årsstämma den 9 maj 2018 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 75 000 kronor till Lars Celsing och med 0 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning. 

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Fredrik Skarke, Mats Karlsson, Daniel Moström och Stig Sjöblom samt om nyval av Lars Celsing. Fredrik Skarke omvaldes även som styrelseordförande. 

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB med auktoriserad revisor Martin Dagermark som huvudansvarig revisor. 

För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com