Styrelsen i TopRight föreslår utdelning av aktier i bolagen Watch It Live och Xpecunia

TopRight Nordic har tidigare deltagit som partner i omstruktureringen av Watch It Live som är en  etablerad aktör på upplevelsemarknaden. Xpecunia är ett green tech bolag som är verksamt inom miljösmart mining av kryptovalutor med en egenutvecklad  algoritm.

Watch It Live erbjuder ett stort utbud av skräddarsydda sport- och evenemangsresor över hela världen och omsätter ca 30 mkr med ca 3 mkr EBIT. Bolaget har en uttalad ambition att genomföra en kapitalanskaffningsprocess och därefter notera sin aktie. TopRight är ägare till 14% av bolaget och avser dela ut ca 10% av innehavet pro rata till sina aktieägare.

Xpecunia har utvecklat en algoritm för klimatsmart mining av kryptovalutor. En miljöanpassad systemlösning optimerar digitalt den volatila processen. Resultatet blir en verksamhet med  begränsad risknivå som är  skalbar utan stora rörliga kostnader. Bolaget är kassaflödespositivt, och har  avsikten att genomföra en kapitalanskaffningsprocess för att därefter notera sin aktie.  TopRight är ägare till 15% av bolaget och avser dela ut ca 11% av innehavet pro rata till sina aktieägare.

TopRight erbjöds  ägande i dessa bolag  i samband med omstruktureringar av de aktuella verksamheterna, och då det föreligger ägarkopplingar mellan dessa bolag och TopRight. Engagemangen innebar ingen begränsning  av rörelsekapitalet för TopRights  ordinarie verksamhet, och de bokförda värdena av aktieinnehaven uppgår till totalt 0,3 Mkr.

För att genomföra  utdelningen kommer TopRight inom kort kalla till en extra bolagsstämma varvid dessa förslag till beslut kommer att framläggas. Avstämningsdag för att  erhålla  rätt till den föreslagna utdelningen kommer sannolikt infalla  ca 10 dagar efter den extra bolagsstämman. Mer detaljer kommer att framgå i kallelsen

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

Ytterligare information:
 
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com 

Watch It Live – se www.watchitlive.se
Xpecunia – se www.xpecunia.com