TopRight Nordic föreslår riktad nyemission

Styrelsen för TopRight Nordic har fattat beslut om att föreslå att en extra bolagsstämman den 15 april 2019 beslutar om en riktad nyemission av högst 4 035 000 nya aktier till en utvald krets investerare till en teckningskurs om 2,50 kronor. Styrelsen kommer också föreslå en mindre företrädesemission på 1 ny aktie för varje 10 innehavda.

Betalning ska ske genom kontant eller kvittning av investerarnas fordran på Bolaget uppgående till sammanlagt 10 087 500 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa finansieringen av TopRight Nordic till följd av behov som uppkommer genom större kundavtal. 

Styrelsen kommer också föreslå en mindre företrädesemission av högst 1 220 391 nya aktier på samma teckningskurs där 1 ny aktie tecknas för varje 10 tidigare innehavda till teckningskurs 2,50 kr. 

Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer antalet aktier i TopRight Nordic att öka med högst 5 255 391 stycken, från 12 267 861 till 17 529 647 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 263 089,30 SEK, från 613 393,05 till 876 482,35 SEK. 

Nyemissionerna innebär en utspädning av aktiestocken om cirka 43 procent. För den händelse att aktier inte fullt ut tecknas av företrädesaktieägare föreslås dessa återstående att tecknas av en utvald krets externa investerare. 

Kallelse till den extra bolagsstämma som ska besluta om emissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande.
 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019, kl. 11.00 CET.